• ფორუმი ‘რატომა არის ასეთი ჩამკვდარი აქაურობა’ დახურულია ახალი პასუხებისათვის.