Hiver Chat

Hiver Chat plugin allows you to add a chat bot and collect leads 24*7 from…


Hiver 10+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.9.3 განახლებულია 4 თვის წინ

Mailcastr Bot

Mailcastr Bot plugin allows you to add a chat bot and collect leads 24*7 from…


Mailcastr 10-ზე ნაკლები აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 5.4.10 განახლებულია 2 წელი წინ