WPVN – Username Changer

This plugin lets you change user's login username. It changes user_nicename as well so that…


Minh-Quan Tran (itscaro) 300+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 4.0.38 განახლებულია 10 წელი წინ

WP-AVIM-Reloaded

Plugin này giúp bạn nhúng bộ gõ AVIM vào WordPress chỉ với một cú click…


Minh-Quan Tran (itscaro) 10+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 4.0.38 განახლებულია 10 წელი წინ

WPVN – HideText

This plugin helps you know how hooks are called and let you unload actions/filters (this…


Minh Quan TRAN (aka link2caro - A member of WordPressVN) 10+ აქტიური ინსტალაცია ტესტირებულია: 2.8-bleeding-edge განახლებულია 15 წელი წინ